Φώτιος Ἀρ. Δημητρακόπουλος - Γλώσσα, Κοινωνία καὶ Λατρεία κατὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη

Εἰσήγηση (2010) ἀπὸ τὸ βιβλίο Πρακτικὰ Ἡμερίδος «Γλῶσσα καὶ Λατρεία: νοησιαρχία ἢ μέθεξις», ἔκδοσις Ἱ.Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Ἀττικῆς

Κείμενο ἐδῶ (pdf 108KB).