Τοῦ ἀντιπροχθὲς ἡ Φόνισσα καὶ οἱ «φονεῖς» τῆς σήμερον... Μιὰ φιλοκαλικὴ ἀνάγνωση στὴ Φόνισσα τοῦ Παπαδιαμάντη

Εἰσηγητής: Δρ. Λάμπρος Χρ. Σιάσος, Καθηγητὴς ΑΠΘ

Χρόνος καὶ τόπος: Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012, ὥρα 19:00, στὸ βιβλιοπωλεῖο τοῦ Ἁρμοῦ (Μαυροκορδάτου 11, 106 78, Ἀθήνα)

Αἴνιγμα δυσερμήνευτο, ἡ θαυμαστὴ ἀντοχὴ καὶ γοητεία τοῦ Παπαδιαμαντικοῦ ἔργου. Ἐνῶ δέχθηκε ἀμέτρητες ἑρμηνευτικὲς σμικρύνσεις ἀπὸ εἰδικούς, ἐνῶ συκοφαντήθηκε ἀπὸ εὐσεβεῖς, ἐνῶ στιγματίστηκε ἀπὸ στρατευμένες, τάχα καὶ προοδευτικὲς ἰδεολογίες, τὸ ἔργο του ἀνθίσταται καὶ ἡ μαγεία του παραδόξως αὐξάνεται. Ἀτελῆ ἐξήγηση στὸ παράδοξο αὐτὸ δίδει ὁ Καθηγητὴς Λάμπρος Σιάσος, στὸ βιβλιοπωλεῖο τοῦ Ἁρμοῦ, δείχοντας ὅτι κάτω ἀπὸ τὴν πλοκὴ καὶ τὴ δομὴ τῆς Φόνισσας ὑπόκειται ὡς προπλασμὸς ζωγραφικὸς ἡ ἐκκλησιαστικὴ διδασκαλία «Περὶ ἐμπαθῶν λογισμῶν». Καὶ ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης τὴν προσλαμβάνει τόσο δημιουργικὰ ὥστε νὰ τὴν καθιστᾶ ἕως σήμερα, ἀπροσδοκήτως - μόνη αὐτὴ - λειτουργική.

http://vimeo.com/37901893