Μπρὲτ Χάρτ - Διηγήματα. Μετάφραση στὰ ἑλληνικά: Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Βιβλιοπωλεῖον Μιχαὴλ Ἰ. Σαλιβέρου, Ἀθῆναι, περίπου 1900, σ.146

Κείμενο ἐδῶ (pdf 6.79MB).