Φρειδερίκος Φάρραρ - Ὁ βίος τοῦ Χριστοῦ

Frederic William Farrar - Life of Christ

Μετάφρασις ἐκ τοῦ ἀγγλικοῦ ὑπὸ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη

Ἐκ τῶν Καταστημάτων «Ἀκροπόλεως», Ἐν Ἀθήναις, 1898, σελ. 416

Κείμενο ἐδῶ (pdf 22.1MB).